โลโก้เว็บไซต์ หน่วยงานพันธมิตร | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

หน่วยงานพันธมิตร


         

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา