โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงาน | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

คณะทำงาน


 

ผศ.ดร. จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

หัวหน้าส่วนสนับสนับสนุนการดำเนินมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา

 

ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนสนับสนับสนุนการดำเนินมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา

 

ดร.วรจักร์ เมืองใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนสนับสนับสนุนการดำเนินมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา

 

 

ทีมงาน


วธัญญู วรรณพรหม

ตำเเหน่ง : วิศวกร

ความเชี่ยวชาญ : 

   - วิศวกรรมเครื่องกล 

   - ระบบการซ่อมบำรุงเเบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

 

 

 

วัชระ กิตติวรเชษฐ์

ตำเเหน่ง : วิศวกร

ความเชี่ยวชาญ : 

   - วิศวกรรมอุตสาหการ 

   - งานฝึกอบรมสร้างโรงเรือน

 

สามารถ สาลี

ตำเเหน่ง : วิศวกร

ความเชี่ยวชาญ : 

   - วิศวกรรมไฟฟ้า

   - งานประเมินคุณภาพไฟฟ้า/การจัดการพลังงาน

 

ศิริลักษณ์ กรุดเงิน

ตำเเหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ความเชี่ยวชาญ : 

   - จัดการสารสนเทศองค์กร

   - งานพัฒนาทักษะดิจิทัล

 

อลงกรณ์ งานดี

ตำเเหน่ง : วิศวกร

ความเชี่ยวชาญ : 

   - วิศวกรรมอุตสาหการ

   - งานวางแผนการผลิต/ปรับปรุงกระบวนการผลิต

   

 

ศุภกิจ ศรีเรือง

ตำเเหน่ง : นายช่างเทคนิค

ความเชี่ยวชาญ : 

   - งานซ่อมบำรุง

   - งานเขียนแบบทางวิศวกรรม

ณัฐธินี ทรายแก้ว

ตำเเหน่ง : อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : 

   - วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

   - พัฒนากระบวนการแปรรูปอาหาร

   

 

พิมลพรรณ เลิศบัวบาน

ตำเเหน่ง : นักวิจัย

ความเชี่ยวชาญ : 

   - วิศวกรรมอาหาร

   - มาตรฐานกระบวนการแปรรูปอาหาร

 

ณัฐกานต์ วงปินตา

ตำเเหน่ง : นักวิจัย

ความเชี่ยวชาญ : 

   - วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

   - กระบวนการแปรรูปอาหาร/ พัฒนาวิสาหกิจ

 

จุฬารัตน์ จิโน

ตำเเหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

ความเชี่ยวชาญ : 

   - การจัดการพลังงานไฟฟ้า

   

 

กิตติยา ดาเวียงกัน

ตำเเหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ : 

   - การเงินและบัญชี 

   - งานสารบรรณ เอกสารราชการ

   

 

ปานชีวา มะธุ

ตำเเหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

ความเชี่ยวชาญ : 

   - งานประสานงาน งานพัสดุ 

   - ติดตามโครงการ

   

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา