โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ติดต่อเรา


 

ส่วนสนับสนุนการดำเนินมูลนิธิโครงการหลวง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ1301 ,08-6469-7010

www.rkc.rmutl.ac.th


 

 

Royal Project Foundation & King’s Recommended Project Supporting Center of RMUTL

Rajamangala University of Technology Lanna

128 Huay Kaew Road, Muang, Chiang Mai, Thailand, 50300

Tel : 0 5392 1444 ext. 1301 ,08-6469-7010

www.rkc.rmutl.ac.th


 

 


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา