โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการฝึกอบรมยกระดับความรู้ทักษะงานเกษตรปลอดภัยและทักษะด้านช่าง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

มทร.ล้านนา จัดการฝึกอบรมยกระดับความรู้ทักษะงานเกษตรปลอดภัยและทักษะด้านช่าง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านปง ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้ความเข้าใจทักษะด้านช่างเชื่อมพื้นฐานหลักสูตรการสร้างโรงเรือน ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่เรียนรู้เพื่อยกระดับรากฐานด้านเศรษฐกิจ สังคมการใช้ประโยชน์จากต้นทุนสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การปรับตัวและดำเนินชีวิตใหม่ ให้กับผู้เข้าอบรมที่มีทักษะงานเชื่อมอยู่ในระดับดี ประมาณ 3-5 คน ที่สามารถนำทักษะความรู้ ไปขยายผลสร้างโรงเรือนให้ถูกต้องและแข็งแรงบนพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การฝึกอบรมอบรมทฤษฎีงานเชื่อมไฟฟ้าพื้นฐาน วิทยากร นายชวลิต หินแสง (2) อบรมฝึกปฏิบัติทักษะการอ่านแบบ ถอดวัสดุ วิทยากร นายชวลิต หินแสง และ (3) การฝึกอบรมงานเชื่อม การประกอบตามแบบ วิทยากร นายชวลิต หินแสง เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรของตำบลบ้านปง ในการพัฒนาทักษะเกษตรกรให้สามารถสร้างโรงเรือน ก ไก่ ตามแบบและมาตรฐานของมูลนิธิโครงการหลวงได้ด้วยตนเอง ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการจ้างแรงงาน ในการเชื่อมและประกอบโรงเรือน สามารถซ่อมโรงเรือนได้ด้วยตนเอง และนำทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ต่อไป 

 

ผลสำเร็จของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. 2519 ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก เพื่อทดแทน จากการทำไร่เลื่อนลอยในอดีต และ ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นไม้ยืนต้นให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ระยะยาว เช่น อโวคาโด และเกษตรผสมผสานการปลูกพืชเมืองหนาวนั้น ได้สร้างชีวิตและความสุขให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขา มีรายได้จากการจำหน่ายพืชผัก ไม้ผลโดยผ่าน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งเริง จำกัด..... 

ติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 https://youtu.be/qDqBUL0oqv4

 

ภาพ/ข่าว วัชระ กิตติวรเชฏฐ์, ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา