โลโก้เว็บไซต์ การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2675 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง
อภิชาติ ชิดบุรี
พิทักษ์ พุทธวรชัย
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-832-6
ISBN 978-974-685-831-9 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" เล่มนี้ได้เรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากประสบการณ์ของนักวิจัยจากการทำงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา เป็นเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชบางชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว ต้นสัก หวาย เริ่มจากการนำเอาเนื้อเยื่อของพืชส่วนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์และแบ่งเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตมาเป็นต้นอ่อนให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อไป

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา