โลโก้เว็บไซต์ หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 มกราคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1039 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
สุภาวดี แช่ม
ปาริชาติ ณ น่าน
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-865-4
ISBN 978-974-625-867-8 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้ “หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ” จัดทำขึ้นมาจากผลการวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุกเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ-มทร.ล้านนา) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับบุกและเทคโนโลยีการแปรรูปผงบุกคุณภาพสูง และแนวทางการนำผลบุกไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

คลังหนังสือความรู้ ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา