โลโก้เว็บไซต์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย ศิริลักษณ์ กรุดเงิน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา