โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลด : ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา