โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-12 | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา