slider
slider

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาและส่งเสริมอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ พื้นที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการ

หัวหน้าโครงการ

  ศิริลักษณ์ กรุดเงิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  สคล.

เขตพื้นที่

  เชียงใหม่

สถานที่ทำโครงการ

  อำเภอเเม่สะเรียง

ปีงบประมาณ

  2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  6.1 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมให้กับเยาวชนและชุมชนบนพื้นที่สูง 6.2 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล 6.3 เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และ นักศึกษาของได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับการบริการทางวิชาการ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีประชาชนและหน่วยงานเครือข่าย

เป้าหมายของโครงการ

  1.หลักสูตรอาชีพ 4 หลักสูตร 2.คู่มือหลักสูตรคหกรรม


กิจกรรมในโครงการ

No.
ชื่อกิจกรรม
วันที่
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
1
ลงพื้นที่ติดตามงาน
2019-01-05
โรงเรียนบ้านโพซอ อ.เเม่สะเรียง จ.เเม่ฮ่องสอน
ศิริลักษณ์ กรุดเงิน