slider
slider

โครงการวิจัยแลพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นมาตรฐานการกำหนดพื้นที่ชุมชนคาร์บอนต่ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง บ้านห้วยน้ำกืน และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ บ้านเหล่า

รายละเอียดโครงการ

หัวหน้าโครงการ

  นายวธัญญู วรรณพรหม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  หน่วยงานส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

เขตพื้นที่

  เชียงใหม่

สถานที่ทำโครงการ

  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ปีงบประมาณ

  2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  เพื่อจัดทำต้นแบบการจัดการชุมชนคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลให้กับชุมชนที่ต้องการ

เป้าหมายของโครงการ

  เพื่อจัดทำต้นแบบการจัดการชุมชนคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลให้กับชุมชนที่ต้องการ


กิจกรรมในโครงการ

No.
ชื่อกิจกรรม
วันที่
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
1
วางแผนการดำเนินการ
2018-06-11
7. บ้านเหล่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
พรเทพ ภิรมย์รักษ์
2
การดำเนินการจัดโครงการ
2018-07-09
บ้านป่าเกี๊ยะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
พรเทพ ภิรมย์รักษ์
3
การติดตามประเมินผล
2018-07-31
6. บ้านห้วยน้ำกืน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
พรเทพ ภิรมย์รักษ์
4
.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล การติดตาม
2018-08-24
2. บ้านห้วยข้าวลีบ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
พรเทพ ภิรมย์รักษ์