slider
slider

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือที่มีความจำเพาะเพื่อประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการหลวง

รายละเอียดโครงการ

หัวหน้าโครงการ

  นายวธัญญู วรรณพรหม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  หน่วยงานส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

เขตพื้นที่

  เชียงใหม่

สถานที่ทำโครงการ

  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ปีงบประมาณ

  2561

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การสร้างเครื่องจักรกล หรือเครื่องมือเฉพาะเพื่อใช้ในการเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการผลิต

เป้าหมายของโครงการ

  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่


กิจกรรมในโครงการ

No.
ชื่อกิจกรรม
วันที่
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
1
วางแผนการดำเนินการ
2018-01-01
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พรเทพ ภิรมย์รักษ์
2
การดำเนินการจัดโครงการ
2018-03-12
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พรเทพ ภิรมย์รักษ์
3
การติดตามประเมินผล
2018-04-02
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
พรเทพ ภิรมย์รักษ์
4
การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล การติดตาม
2018-04-27
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
พรเทพ ภิรมย์รักษ์