โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

ประชุมติดตามงาน ปีงบประมาณ 2562
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน       ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดประชุมติดตามงานโครงการในหมวดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562       โดยมีผู้เเทนจากส่วนงานต่างเข้ารวม อย่างพร้อมเพียง นำเสนองานที่ดำเนินงานในสองไตรมาสที่ผ่านมา นำเสนอแผนและผลการใช้เงิน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน  >> อ่านต่อ


การตรวจสอบระบบทำความเย็นของโรงคัดบรรจุ
อังคาร 19 มีนาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร     ทีมงานส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร ได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อตรวจสอบระบบทำความเย็นในโรงคัดบรรจุของศูนย์ฯ  ทั้งนี้ในการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ทำความเย็นอยู่เสมอ จะทำให้ระบบทำความเย็นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการควบคุมอุณหภูมิในการทำความเย็นที่ต้องการได้ดี อีกทั้งยังช่วยในการลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการชำรุดของอุปกรณ์ทำความเย็นได้อีกด้วย >> อ่านต่อ


ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ
อังคาร 19 มีนาคม 2562

สถานที่ : โรงเรียนรัปปาปอร์ต
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร และ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาดส่วนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มทรล้านนา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด และคณะทำงานโครงการ กพด. ได้เดินทางไปยัง  รร.รัปปาปอร์ต ได้สร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังเก็บน้ำ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน ทันตอนสิ้นปี 2561 เพื่อรองรับการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคให้กับคุณครู นักเรียนกว่า 100 คน >> อ่านต่อ


เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018)
อังคาร 19 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ตาก
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร        ส่วนส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร และศูนย์ความร่วมมือมทร.ล้านนา และมจธ. ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวิชาการ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” หรือ งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 ณ มทร.ล้านนา.ตาก       ในการนำเสนอผลงงานวิชาการ ตัวแทนของเราได้นำเสนอผลงานวิจัย อาทิ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมงา, กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา, การจัดการพลังงานไฟฟ้า ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ 2... >> อ่านต่อ


2019-03-08_ประชุมสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มทร และ มจธ
อังคาร 19 มีนาคม 2562

สถานที่ : ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนันสนุนมูลนิธิโครงการหลวง      ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดการประชุมเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญงวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าโครงการหลวง ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00 น.   >> อ่านต่อ


2019-03-06_ความคืบหน้าของโรงผลิตบล็อกประสาน
อังคาร 19 มีนาคม 2562

สถานที่ : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนันสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทรคณะทำงานของส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงได้เดินทางไปที่ ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ดอยสะเก็ด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  ร่วมกันวางแผนติดตั้งระบบไฟฟ้าของโรงผลิตบล็อกประสาน ให้ได้ตามมาตรฐานการติดตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่การขุดร่องดินเพื่อวางแนวสายไฟฟ้า และเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้า >> อ่านต่อ


29-12-2561_ทำบุญสำนักงาน
พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนาส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำโดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ และ ดร.วรจักร์ เมืองใจ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยช่วงเช้าได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ให้สวดพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยถวายเพล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สำนักงาน และช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ที่ในองค์กร >> อ่านต่อ


ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานสนับสนุน พื้นที่โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561

สถานที่ : ห้องประชุมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง      ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานสนับสนุน พื้นที่โครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ (3 rd Progress Report Meeting ) เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน หัวหน้าส่วนสนุนโครงการหลวงและหัวหน้าโครงการเข้าร่วมนำเสนอ        การนำเสนอผลงานจากทุกภาคส่วน ส่วนใหญ่มีความคืบหน้าของงานเป็นไปตามแผนงานและแผนเงิน หลังจากนี้จะมีการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมไฟฟ้า&nbs... >> อ่านต่อ


2018-02-01 การประชุมเพื่อวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : ชั้น 5 ห้องประชุมนวัตกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สคล. มทรล้านนา >> อ่านต่อ


2018-02-08_ติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน
พุธ 31 มกราคม 2561

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน
ผู้รับผิดชอบ : สคล.มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 11

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา