โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) | ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มีนาคม 2562 โดย วัชระ กิตติวรเชฏฐ์ จำนวนผู้เข้าชม 189 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 ธันวาคม 2561 - 9 ธันวาคม 2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร

        ส่วนส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร และศูนย์ความร่วมมือมทร.ล้านนา และมจธ. ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวิชาการ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” หรือ งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2562 ณ มทร.ล้านนา.ตาก

      ในการนำเสนอผลงงานวิชาการ ตัวแทนของเราได้นำเสนอผลงานวิจัย อาทิ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมงา, กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา, การจัดการพลังงานไฟฟ้า ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ 2 อ.แม่จัน,การตรวจติดตามเพื่อควบคุมและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการคัดผัก กรณีศึกษา อาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และ โครงการคาร์บอนต่ำในพื้นที่โครงการหลวง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา