โลโก้เว็บไซต์ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา